Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Copyshop Leersum (hierna: Copyshop Leersum) is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt tot verkoop van onder andere maar niet uitsluitend printerbenodigdheden en kantoorartikelen.  
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een Koopovereenkomst sluit met Copyshop Leersum.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Koopovereenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Klant en Copyshop Leersum.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: https://www.copyshopleersum.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties die gelden tussen Klant en Copyshop Leersum.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Copyshop Leersum overeengekomen.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, blijven de overige bepalingen in stand.

 

Artikel 3 Identiteit van Copyshop Leersum

 1. Copyshop Leersum is bij de KvK geregistreerd onder nummer 65658825 en draagt BTW identificatienummer NL856204778.B01. Copyshop Leersum is gevestigd aan de Rijksstraatweg 151a,, 3956 CL te Leersum.
 2. Copyshop Leersum is telefonisch te bereiken op +31 (0)343-452244,  per e-mail via info@copyshopleersum.nl of middels de website https://www.copyshopleersum.nl.

 

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Copyshop Leersum en Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Copyshop Leersum en Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Artikel 5 Overige bepalingen

 1. Copyshop Leersum garandeert dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Copyshop Leersum kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een niet betrokken derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.
 2. Copyshop Leersum is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

 

Copyshop Leersum en Klant
 

Artikel 6 Koopovereenkomst

 1. Klant plaatst bij de afhaal locatie van Copyshop Leersum, telefonisch, of via de website bij Copyshop Leersum een bestelling, waarna Copyshop Leersum deze bevestigt. Pas wanneer Copyshop Leersum de bestelling bevestigt komt de Koopovereenkomst tot stand.
 2. Door het plaatsen van de bestelling zoals genoemd in artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden aanvaardt Klant tevens de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de Koopovereenkomst. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website en zijn ter inzage beschikbaar op de afhaal locatie.
 3. De opdrachtbevestiging die Copyshop Leersum aan Klant stuurt in geval van een online of telefonische bestelling is beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 4. Eventuele aantekeningen en reacties van Klant op de opdrachtbevestiging van Copyshop Leersum maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Copyshop Leersum die alsnog schriftelijk bevestigt. 

 

 Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle door Copyshop Leersum gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Verzendkosten verschillen per land en komen voor rekening van Klant.
 3. Betaling is zowel vooraf of achteraf op factuurbasis mogelijk, Klant heeft hierin keuzemogelijkheid. Bij de eerste bestellingen van Klant is achteraf betalen pas mogelijk na akkoord van Copyshop Leersum.
 4. Uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de factuur is verzonden is Klant verplicht de overeengekomen prijs aan Copyshop Leersum te betalen op het rekeningnummer IBAN: NL79INGB0007586617 t.n.v. Copyshop Leersum
 5. Copyshop Leersum behoud het recht om betaling vooraf te vereisen of betaling achteraf toe te staan.
 6. Betalen in termijnen is niet mogelijk.
 7. Indien Klant een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Klant is Copyshop Leersum gerechtigd alle ten behoeve van Klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Klant schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Klant.
 8. Indien Copyshop Leersum om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

Artikel 8 Herroepen van de Overeenkomst

 1. Klant heeft een bedenktermijn van veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen.
 2. Indien er al kosten gemaakt zijn door Copyshop Leersum met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen voor Copyshop Leersum die voortvloeien uit de Koopovereenkomst, komen deze kosten voor rekening van Klant. Artikel 7 van de Algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Dit is niet het geval wanneer Klant een consument is, te weten een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 3. Producten waarvan de gesealde/verzegelde verpakking verbroken is zijn onderhevig aan een waardevermindering van honderd (100) procent en zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht.
 4. In het geval dat Klant haar klacht kenbaar gemaakt heeft bij Copyshop Leersum, door Copyshop Leersum vastgesteld is dat een ondeugdelijk product geleverd is door Copyshop Leersum en geen oplossing gevonden kan worden dan wel een deugdelijk vervangend product geleverd kan worden is het alsnog mogelijk in overleg de overeenkomst te herroepen.

Artikel 9 Levering 

 1. Levering geschiedt door Copyshop Leersum of door haar ingeschakelde derden, zoals maar niet uitsluitend PostNL of DHL, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Wanneer zeven (7) dagen na de leveringstermijn genoemd in lid 2 van artikel 9 van deze Algemene voorwaarden nog niet geleverd is door Copyshop Leersum, dient Klant Copyshop Leersum te verzoeken zo spoedig mogelijk te leveren. Wanneer Copyshop Leersum niet binnen een redelijke termijn reageert en/of levert, mag Klant de Koopovereenkomst ontbinden en heeft Klant recht op terugbetaling van de aankoopprijs.  

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. Copyshop Leersum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Copyshop Leersum.
 2. Indien Copyshop Leersum aansprakelijk wordt gesteld, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Copyshop Leersum’s verplichtingen met betrekking tot haar diensten. 
 3. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10.2 van deze Algemene voorwaarden wordt beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 
 4. Copyshop Leersum is niet aansprakelijk voor bestellingen die niet of te laat geleverd worden als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene voorwaarden.  
 5. Copyshop Leersum is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve ofwel gebrekkige verstrekking van het juiste bezorgadres.  
 6. Copyshop Leersum is niet aansprakelijk indien er schade ontstaat door incorrecte gegevens zoals verstrekt door Klant. Dit is tevens het geval indien er sprake is van een typefout of enig ander onbedoelde foute verstrekking van gegevens.

 

Artikel 11 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Copyshop Leersum, waardoor volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, zoals maar niet uitsluitend PostNL, DHL, ziekte van personeel van Copyshop Leersum zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Copyshop Leersum, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.  
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Copyshop Leersum overgaan tot terugbetaling van de eventueel betaalde koopprijs, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Copyshop Leersum heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden. 

 

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Koopovereenkomst 

 1. Copyshop Leersum is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Copyshop Leersum goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen tekort zal schieten. 
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Copyshop Leersum vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Copyshop Leersum op Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Indien Copyshop Leersum de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.  
 4. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, is Copyshop Leersum gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.  
 5. Indien Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Copyshop Leersum gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Klant daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. 

 

Vragen? Bel 0343-45 22 44